• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

 

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę  „Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Ruchowo”  i jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zainteresowanych problemami osób niepełnosprawnych ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20,poz.104, z późn.zm.) oraz  na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r (DzU Nr.96 z 2003r) z późniejszymi zmianami.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną liczbę pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
 3. W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:
  • prowadzić działalność wydawniczą,
  • organizować konferencje naukowe,
  • opracowywać, administrować programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów,
  • prowadzić badania naukowe.

ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania

§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy są niepełnosprawni ruchowo i intelektualnie.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie wszelkich form rehabilitacji dzieci i młodzieży; niepełnosprawnej ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej oraz warsztatów terapii zajęciowej.
  2. rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych po wypadkach komunikacyjnych.
  3. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku wakacyjnego, rehabilitacyjno – leczniczego.
  4. inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami.
  5. udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.
  6. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do ich samych.
  7. prowadzenie działalności gospodarczej.
  8. współdziałanie z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi i prywatnymi i środkami masowego przekazu w celu propagowania i realizacji celów Stowarzyszenia.
  9. współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele.
  10. promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją niepełnosprawności.
  11. organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
  12. prowadzenie działalności edukacyjnej osób niepełnosprawnych.
  13. prowadzenie informacji i poradnictwa indywidualnego w zakresie obrony praw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  14. prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności niepełnosprawnej.
  15. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  16. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  17. działalność charytatywna.
  18. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
  19. prowadzenie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
  20. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym działalność związana z przystosowaniem zawodowym bezrobotnych.
  21. działania informacyjne, poradnicze, doradcze i szkoleniowe mające na celu promocję i wspieranie edukacji, rehabilitacji i zatrudnienia na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
  22. działalność z zakresu pomocy społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 7

 1. Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szczegółowe określenie celów i zadań publicznych znajduje się w § 8 określającym działalność pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze zadań pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia podlega wyodrębnieniu zapewniającym należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 4. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, w stosunku do działalności pożytku publicznego, wówczas nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 8

Działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna a w szczególności:

 • działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A,
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów 85.60.Z,
 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E,
 • opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
 • działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z,
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z,
 • pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z,
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z,
 • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
 • działalność portali internetowych 63.12.Z.

§ 9

W ramach Stowarzyszenia dla realizacji celów określonych w § 6, mogą być utworzone warsztaty terapii zajęciowej i ośrodek rehabilitacji-terapeutycznej, świetlica integracyjna oraz klub integracyjny.

§ 10

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,
 • Honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Małoletni, poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, jednakże nie przysługują im uprawnienia określone w § 14 pkt. a i b niniejszego statutu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający posiada jedynie uprawnienia określone w § 10 pkt. c i d oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia z głosem doradczym.

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną,
 5. śmierci członka

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku, gdy ponad 1/3 liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ustąpiła, to Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających na resztę kadencji.

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, co 5 lat jako sprawozdawczo wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych.

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i w zakresie pożytku publicznego Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego członka Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 5. nadawanie godności członka honorowego,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 9. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

§ 22

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 23

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,
 4. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności,
 6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 7. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 8. przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 10. ustalenie zakresu prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne zgromadzenie.
 3. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i 2 członków.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba która
  • pozostaje z członkiem zarządu w stosunkach pokrewieństwa,
  • była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
  • była ścigana z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu.
 7. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V - Majątek Stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  Na fundusze składają się:
  • wpływy ze składek członkowskich,
  • dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
  • wpływy z działalności statutowej, działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych „osobami bliskimi”,  
 3. Zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów  lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
  2. Przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu  Stowarzyszenia.
  4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

§ 27

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo, lub dwóch innych członków Zarządu działających  łącznie.

§ 28

Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej bądź wyższej niż 15 tys. euro i nie jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – (ust. z dn. 16 listopada 2000r. z późniejszymi zmianami)

ROZDZIAŁ VI - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.