• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Jesteśmy Stowarzyszeniem, czyli grupą rodzin osób z niepełnosprawnościami. Łączą nas wspólne cele i wartości. Dbamy o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz o ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich rodzin w działaniach mających na celu poprawę jakości ich życia.

Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez szereg działań określonych w Statucie Stowarzyszenia (roz.II § 6- Cele i środki działania), a w szczególności:

 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 • rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych po wypadkach komunikacyjnych
 • organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku wakacyjnego i rehabilitacyjno- leczniczego
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami
 • pomoc rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych
 • współdziałanie z instytucjami i mediami w celu propagowania zagadnień związanych z niepełnosprawnością
 • promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją niepełnosprawności
 • organizowanie imprez i zawodów sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością
 • prowadzenie działalności edukacyjnej osób z niepełnosprawnością
 • obrona praw dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • pomoc rodzinom zmagającym się z niepełnosprawnością oraz w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyrównywanie szans tych rodzin
 • działalność charytatywna
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, wynalazczości i innowacyjności w praktyce gospodarczej
 • prowadzenie wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działania informacyjne, poradnicze, doradcze i szkoleniowe mające na celu promocję i wspieranie edukacji, rehabilitacji i zatrudnienia na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością