• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

01 Przekaż 1,5% podatku

ico przekazPrzekaż 1,5% podatku

Zapamiętaj ten numer! KRS 0000024649

02 Podaruj nam szczęście

ico przekazPrzekaż Darowiznę pieniężną lub rzeczową

Darowizna pieniężna

“Tyle jesteś wart ile możesz pomóc drugiemu”

Wystarczy dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia
Nr konta: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

ico przekaz

Darowizna rzeczowa

Wszelkiego rodzaju pomoc materialną m. in. żywność, słodycze, zabawki, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny kierujemy do podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

ico przekaz Zapraszamy do kontaktu

03 Współpraca CSR

ico wspolpracaWspółpraca z firmami

Co to jest CSR? Co to jest odpowiedzialny biznes?

Odpowiedzialny biznes stawia na dobrowolną strategię uwzględniającą społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z partnerami, pracownikami, klientami, kontrahentami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną. Pozytywnie wpływa na realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, którego priorytetem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

CSR – Corporate Social Responsibility

Firmom, które prowadzą lub chcą prowadzić dobre praktyki CSR, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo proponuje różne formy współpracy:

  • Uczestnictwo w akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie
  • Zapraszanie Stowarzyszenia na organizowane przez siebie wydarzenia
  • Promocja wśród pracowników idei przekazywania 1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia
  • Fundowanie podopiecznym biletów do kina, teatru, zoo oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne i kolonie
  • Wolontariat pracowniczy

04 Formularz zgłoszeniowy

zostan wolontariuszemZostań wolontariuszem

Imię i Nazwisko *
PESEL
Nr domu
Miejscowość
Nr telefonu
Data urodzenia *
Ulica
Nr lokalu
Kod pocztowy
Adres e-mail *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883).

Zakres powierzonej wolontariuszowi pracy oraz termin jej wykonywania zostaną uregulowane w porozumieniu między wolontariuszem a Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo. Dokument ten sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez obje strony.