• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, powoływaną i odwoływaną przez Walne Zgromadzenie. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

Działalność Zarządu wynika z zapisów Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w roz.4 § 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 • dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia
 • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
 • przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
 • ustalanie zakresu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego
 • sporządzanie sprawozdań z działalności

Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 1. Alina Starek - Prezes
 2. Iwona Szyszko - Wiceprezes
 3. Joanna Szlachetka - Skarbnik

powołany został decyzją Walnego Zgromadzenia z 16 listopada 2021 roku.