• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej, jako: „RODO”, niniejszym uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
  i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie z siedzibą przy ul. Doświadczalnej 46, 20-236 Lublin.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Adriana Dziurę, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer tel.: (81) 565-77-10.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. prowadzenia działalności statutowej oraz ustawowej Administratora– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a), lit. b), lit. c) RODO. Przede wszystkim natomiast dane przetwarzane będą w związku z realizacją uregulowań zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, w tym:
   • prowadzenie rozliczeń oraz działań w ramach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
   • realizacja projektów w ramach dofinansowań ze środków Unii Europejskiej oraz środków publicznych,
   • prowadzenia świetlicy integracyjnej,
   • prowadzenia działań i aktywności w ramach projektów związanych z charakterem działalności Administratora (np. integracja seniorów, prowadzenie zbiórek pieniędzy, itp.),
   • prowadzenia ewidencji członków Administratora, działającego w formie stowarzyszenia,
   • zatrudnienia pracowników, prowadzenia współpracy w ramach stażu, wolontariatu lub praktyk,
  2. promocji działalności Administratora, poprzez publikację materiałów zawierających wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, lub w których biorą udział uczestnicy zajęć - na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.
   a RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) - uczestnicy, pracownicy Administratora), bądź w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (pozostałe osoby – art. 6 ust. 1 lit.
   f) RODO)– udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnej notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,
  3. wykonywania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) w zw. lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji projektów i działań umożliwiających udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym,
  4. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. d rozporządzenia RODO,
  5. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, przede wszystkim w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być – podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (PFRON, instytucje finansujące działalność Administratora, PFRON, organy wymiaru sprawiedliwości, itp.), instytucje publiczne udzielające wsparcia materialnego. Dane mogą zostać powierzone podmiotom działające na zlecenie Administratora (na przykład dostawca oprogramowania, firmy serwisujące sprzęt oraz systemy informatyczne, firma wdrażająca i obsługująca obszar ochrony danych osobowych, w tym przepisy RODO, itp.) w trybie przepisów RODO oraz przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa i ostrożności.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Administratora, w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa (archiwalnych, podatkowych, itp.) oraz niezbędnych do zawarcia i wykonywania wszelkich umów, zwłaszcza do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umów oraz prowadzenia przez Administratora działalności, o której mowa powyżej.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczestników oraz podopiecznych Administratora mogą być umieszczane na stronie internetowej Administratora w celu promocji działań i osiągnięć tych uczestników oraz podopiecznych, na podstawie wyrażonej przez te osoby lub ich opiekunów prawnych zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), albo w celu, o którym mowa w treści art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami wskazanymi w wytycznych projektów, zgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa, umowy zawartej w ramach danego projektu,
  a także do czasu cofnięcia zgody.
 9. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom, które będą przetwarzać dane w imieniu Administratora w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Administrator danych osobowych może stosować profilowanie w celu aktywizacji zawodowej podopiecznych, nie podejmuje jednak decyzji w formie zautomatyzowanej.
 12. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika Administratora.
 16. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.