• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania remontowego - Kompleksowy remont łazienek wraz z wymianą wyposażenia w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno – rehabilitacyjną” wykonywanego na podstawie umowy nr ZZO/000297/03/D z dnia 26.04.2022r.

 1. Zamawiający – Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Kompleksowy remont łazienek wraz z wymianą wyposażenia dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.
  2. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w następujących dokumentach stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:
   • Przedmiar robót (charakter pomocniczy-do weryfikacji przez wykonawcę)
   • Udostępnienie pomieszczeń
  3. W sytuacji występowania w inwentaryzacji pomieszczeń lub w przedmiarze robót nazw własnych produktów, wykonawca uprawniony jest do przedstawienia oferty zawierającej wskazane w dokumentach produkty lub produkty równoważne.
 3. Rozliczanie postępu prac:
  1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót.
  2. Płatności na rzecz Wykonawcy: płatność końcowa po zrealizowaniu wszystkich prac.
  3. Płatności na rzecz Wykonawcy realizowane będą na podstawie protokołu końcowego odbioru robót zatwierdzonego przez osobę wyznaczoną przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Termin płatności faktur na rzecz Wykonawcy to 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury VAT
 4. Opis wymagań:
  1. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Wykonawca będzie dysponował zasobami sprzętowymi i osobowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji minimum 36 miesięcznej.
 5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć:
  1. Formularz oferty według wzoru
  2. Oświadczenie Wykonawcy
 6. Kryteria oceny ofert:
  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, której przypisano wagę 100%.
 7. Ocena kryteriów:
  1. Kryterium najniższa cena: 100%.
 8. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim i napisana czytelnie
  2. Ofertę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania firmy.
  3. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie poprzez doręczenie pod adres: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin lub poczty elektronicznej poprzez przesłanie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Termin i miejsce składania ofert
  1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie |Zamawiającego (ul. Doświadczalna 46, 20-280 Lublin). Oferta musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
  2. Oferta musi być dostarczona: osobiście, pocztą lub firmą kurierską w terminie do dnia złożenia ofert.
  3. Termin składania ofert mija 20.06.2023 do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00 w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.
 11. Informacje dodatkowe:
  1. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
  2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

Dokumenty do pobrania: