• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną” wykonywanego na podstawie umowy nr ZZO/000297/03/D z dnia 26.04.2022r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku.

 1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
  ul. Doświadczalna 46
  20-236 Lublin
  Tel. (081) 744-53-18 fax; (081) 744-53-18
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego wymienionego projektu.
 3. W dniu 25.01.2023r. ogłoszono na stronie internetowej pl
 4. Termin składania ofert: 02.2023r. do godz. 15.00
 5. Termin wykonania usługi od dnia 20.02.2023r. do 24.03.2023r.
 6. Do dnia 15.02.2023r. do godz.15.00 wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

telefon/fax

1.

Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. Z o. o.

Ul. Chodźki 3/7A

20-093 Lublin

Tel./fax 081-740-44-50

UZASADNIENIE

W związku z wpłynięciem jednej oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 16.02.2023r. o godz. 12.00 wybrała ofertę złożoną przez Biuro Doradcze „Proekon” Sp. Z o.o.

Biuro Doradcze "Proekon" złożyło komplet wymaganych dokumentów.

Postępowanie przeprowadziła Komisja w składzie:

 1. Joanna Szlachetka– Przewodnicząca
 2. Bieńkowska Karolina – Członek
 3. Iwona Szyszko– Sekretarz

Data sporządzenia protokołu – 16.02.2023r.

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia